Általános Szerződési Feltételek

1.1 Az alábbiakban ismertetett feltételek minden, a haditudosito.superwebaruhaz.hu portálra (a továbbiakban: „portál“) látogatóra és a portálon kínált szolgáltatásokat használóra (a továbbiakban „felhasználó“) vonatkoznak. A portált Sarkady István e.v. működteti. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) tartalmazzák a haditudosito.superwebaruhaz.hu portál használatának jogilag kötelező érvényű feltételeit. Ellenkező érvényű vagy jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, és csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azokat a honlap üzemeltetője írásban kimondottan megerősíti. A haditudosito.superwebaruhaz.hu szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztrációval a felhasználónak lehetősége van arra, hogy az ÁSZF-et (és a Közösségi Szabályzatot) megismerje. A szerződési feltételeket folyamatosan ellenőrizzük, ami kiigazításokkal és javításokkal járhat. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződési feltételekben bármikor indoklás nélkül változtatásokat hajtson végre. A honlap üzemeltetője a felhasználót időben tájékoztatja az érvényes használati feltételek változásáról (e-mailben vagy a haditudosito.superwebaruhaz.hu oldalon). 

2 Tartalom/a honlap üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások 
2.1 Valamennyi, a felhasználóra vonatkozó adatot (profil) a honlap üzemeltetőjének központi adatbankjában tároljuk. A felhasználók közötti kommunikációban be kell tartani a felelősségteljes és tiszteletteljes magatartás szabályait. 

3 Bejelentkezés/regisztráció
3.1 Alapvetően minden felhasználó hozzáférési és használati joggal rendelkezik. Minden felhasználónak, aki a haditudosito.superwebaruhaz.hu szolgáltatásait korlátozás nélkül igénybe kívánja venni, e célból regisztrálnia kell magát a portálon.

3.2 A haditudosito.superwebaruhaz.hu-n történő regisztráció ingyenes. Felhasználónként csak egy regisztráció lehetséges. A regisztrációval szerzett jog harmadik félre nem ruházható át. 
3.3 A felhasználó szabadon megválaszthatja email cimét és jelszavát. A felhasználó kijelenti, hogy a honlap üzemeltetőjének megadott valamennyi személyes adata megfelel a valóságnak. A felhasználó a regisztrációs adatok elküldésével (és egyúttal hozzáférésének a részére küldött regisztrációs e-mailben található aktiváló link útján történő aktiválásával) egyetértését fejezi ki a portál és a felhasználói közösség tartalmainak használatával kapcsolatban. 
3.4 A felhasználó köteles titkokban tartani hozzáférési adatait. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez a felhasználói adataival történő visszaélésről, haladéktalanul jeleznie kell ezt a honlap üzemeltetője felé (sarkadyistvan@gmail.com), és meg kell változtatnia jelszavát. 

4 Szerzői jogok/tartalmakra vonatkozó jogok 
4.1 A honlap üzemeltetőjét megilleti valamennyi szerzői és egyéb védelmi jog, illetve a portál oldalainak használati joga, beleértve a layout-ot és bizonyos tartalmakat is. 

5 Személyes adatok védelme

5.1 A honlap üzemeltetője a felhasználó személyes adatainak gondos és felelősségteljes kezelését kiemelkedően fontosnak tartja. A portál használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor megadott adatait és bizonyos egyéb adatait a honlap üzemeltetője kezelje és felhasználja (ahogy azt az ÁSZF rögzíti). 
5.2 A honlap üzemeltetője a felhasználó személyes adatait annak kifejezett beleegyezése nélkül kizárólag a szerződés teljesítése céljából gyűjti, használja és dolgozza fel a szerződéses jogviszony időtartama alatt (a regisztráció időpontjától kezdve). Az adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása elektronikus úton történik. 
5.3 A honlap üzemeltetője felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy az interneten történő adatátvitel védelme és biztonsága nem teljesíthető száz százalékosan. A felhasználó saját hozzáférési adatainak biztonságáért egy személyben visel gondossági kötelezettséget. 
5.4 A felhasználónak bármikor módjában áll megtekinteni és megváltoztatni az általa a portálon tárolt profiladatokat. Ezen adatok teljes eltávolítása csak a honlap üzemeltetőjéhez sarkadyistvan@gmail.com címen intézett kérés után történhet meg. 

6 A honlap üzemeltetőjének felelősség alóli mentessége 
6.1 A honlap üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott tartalmak és információk a lehető legnagyobb gondossággal kerültek megszerkesztésre. Az információk tartalmi hiánytalanságáért és helyességéért a honlap üzemeltetője az egyes esetekben nem vállal felelősséget. Esetleges nyomdai és/vagy idézési hibákért vagy időközbeni változtatásokért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a felhasználó által feltöltött tartalmak helyességért, a feltöltött képekért, videókért, személyes adatokért, linkekért stb., és nem is ellenőrzi ezeket. A honlap üzemeltetője kifejezetten elhatárolódik a feltöltött tartalmaktól és linkektől. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az információkkal való visszaélésért a felhasználó vagy harmadik fél által. A honlap üzemeltetője kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy kifogást emeljen a felelősségben való osztozás ellen. 

8 A szerződés felmondása, illetve az ÁSZF be nem tartása 
8.1 A portált a felhasználó időbeli korlátozás nélkül használhatja. A tagság a felhasználói szerződés felhasználó vagy a honlap üzemeltetője általi felmondásával szűnik meg. Az ingyenes felhasználói szerződést mindkét fél bármikor indoklás nélkül felmondhatja e-mailben a honlap üzemeltetője felé. Jelen ÁSZF be nem tartása esetén a honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az érintett felhasználó adatainak és hozzászólásainak törlésére, hozzáférésének megszüntetésére, a felhasználó részleges vagy teljes kizárására a portál további használatából vagy a felhasználói szerződés azonnali felmondására. 

 

9 Elállás joga

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 

 • A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

 

 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

 • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

 • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

 • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

 • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 • Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

 1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historische Tondokumente auf Musikkasette und CD.
Originalaufnahmen aus der Zeit von 1900 bis 1945.

Einsatz der ungarischen und deutschen Wehrmacht im 2.Weltkrieg- Kriegsberichter melden sich von allen Fronten. Märsche und Soldatenlieder mit den Musikkorps der ungarischen und deutschen Wehrmacht und ihren Soldatenchören.

Das Wunschkonzert für die Wehrmacht-Soldatensender Belgrad mit den Originalaufnahmen von damals und `Lili Marleen` mit Lale Andersen und Anna Kelly.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are continually striving to produce and procure the most authentic, detailed and high quality products available for sale. With original and reproduction products from WW1 and WW2, including Hungarian, German, American, British, Canadian and other allied countries. Everything from Uniforms, Helmets and Field Gear to Insignia, Medals, Badges, Flags, Knives, and accessories you will find it here!